ხობის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დაიწყო

  • ხობის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დაიწყო.

აღსაზრდელთა რეგისტრაცია შესაძლებელია:

  • ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების “ 25-ვე სტრუქტურულ ერთეულში.

რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ბავშვის დაბადების მოწმობა (2 ეგზემპლარი);
  • ჯანმრთელობის ცნობა (ჩატარებული აცრების მითითებით);
  • შშმ ბავშვის შემთხვევაში, ფორმა №IV-100 ან ფორმა №50 და სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული შეფასების რეკომენდაცია საბავშვო ბაგა-ბაღში ჩართვის შესახებ;
  • ფოტოსურათი – 2 ცალი (3X4);
  • მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები.
  • 2 წლიდან აღსაზრდელები რეგისტრირდებიან მხოლოდ შემდეგ საბავშვო ბაგა-ბაღებში:

ქალაქ ხობის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღი;

ქალაქ ხობის N2 საბავშვო ბაგა-ბაღი;

პირველი მაისის საბავშვო ბაგა-ბაღი;

საჯიჯაოს საბავშვო ბაგა-ბაღი;

ხეთის საბავშვო ბაგა-ბაღი.

  • საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვის პროცესში პრიორიტეტი ენიჭებათ შემდეგი კატეგორიის აღსაზრდელებს:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებს;

მრავალშვილიანი ოჯახის შვილებს;

დედით ან/და მამით ობოლ ბავშვებს;

მარტოხელა ოჯახის შვილებს;

იმ ოჯახის შვილებს, რომელთა და-ძმა ჩარიცხულია იმავე ბაღში;

სპეციალური საგანმათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს.

ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებებში 2024 -2025 სასწავლო-სააღმზრდელო წლისათვის აღსაზრდელთა რეგისტრაციის პროცესი იწარმოებს მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 1 აგვისტომდე.

აღსაზრდელთა ჩარიცხვა განხორციელდება მიმდინარე წლის 25 აგვისტომდე.